Zapraszamy również na naszą oficjalną stronę facebook: 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR.BBM.0050.216.2022
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 31 października 2022 roku
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek na rok szkolny 2022/2023
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559)1, § 12 ust. 1 i § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502) na wniosek dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz rad rodziców zarządza się, co następuje:
§1. Ustala się przerwy w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek w roku szkolnym 2022/2023 w terminach określonych z załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§2. Wprowadza się zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek w roku szkolnym 2022/2023 określone w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek.
§4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sulejowek.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2022 r. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr.BBM.0050.216.2022
Burmistrza Miasta Sulejówek
z dnia 31 października 2022 r.
Przerwy w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Sulejówek w roku szkolnym 2022/2023.
Lp. Jednostka oświatowa Adres
Przerwa wakacyjna
od do
1.
Miejskie Przedszkole
nr 1
ul. Paderewskiego 47,
05-070 Sulejówek
17.07.2023 r. 31.08.2023 r.
2.
Miejskie Przedszkole
nr 2
ul. Szosowa 7,
05-071 Sulejówek
3.07.2023 r. 14.07.2023 r.
1.08.2023 r. 31.08.2023 r.
3.
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Pierwszego Marszałka
Polski
Józefa Piłsudskiego
(oddziały przedszkolne)
ul. Idzikowskiego 2a,
05-070 Sulejówek
3.07.2023 r. 7.07.2023 r.
24.07.2023 r. 31.08.2023 r.
4.
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Czarnieckiego
z Oddziałami
Integracyjnymi
(oddziały przedszkolne)
ul. Okuniewska 2,
05-070 Sulejówek
3.07.2023 r. 7.07.2023 r.
24.07.2023 r. 31.08.2023 r.
5.
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego
(oddziały przedszkolne)
ul. Głowackiego 47,
05-071 Sulejówek
17.07.2023 r. 31.08.2023 r.
6.
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Janusza Korczaka
(oddziały przedszkolne)
ul. Narutowicza 10,
05-071 Sulejówek
3.07.2023 r. 14.07.2023 r.
31.07.2023 r. 31.08.2023 r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr.BBM.0050.216.2022
Burmistrza Miasta Sulejówek
z dnia 31 października 2022 r.
Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek
w roku szkolnym 2022/2023
§ 1.
1. Przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych jako placówki
nieferyjne funkcjonują przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ
prowadzący
na wspólny wniosek dyrektora przedszkoli i rady rodziców oraz dyrektora szkoły
podstawowej i rady rodziców.
2. Przerwy w działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w okresie wakacyjnym związane są z prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego,
którego wymiar określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
oraz prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi.
3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w przedszkolach oraz
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych od września do czerwca. W okresie
wakacyjnym przedszkola oraz szkoły podstawowe zapewniają jedynie zajęcia opiekuńczowychowawcze
dla dzieci rodziców pracujących.
4. Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo
dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej co
najmniej
1 miesiąc.
§ 2.
1. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające w bieżącym roku
szkolnym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Sulejówek.
2. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice lub rodzic
samotnie wychowujący dziecko pracują i nie korzystają w tym czasie z urlopu
wypoczynkowego lub wychowawczego i tym samym nie mogą zapewnić opieki swoim
dzieciom.
§ 3.
1. Warunkiem zakwalifikowania dziecka na dyżur wakacyjny jest dostarczenie zaświadczeń
z pracy o zatrudnieniu oraz dostarczenie do przedszkola lub szkoły podstawowej
w odpowiednim terminie karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny, stanowiącej załącznik
do niniejszych zasad organizacji dyżuru wakacyjnego.
2. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc w przedszkolu/szkole
podstawowej, o przyjęciu do dyżurującej placówki decyduje kolejność złożenia karty
zgłoszenia dziecka.
§ 4.
1. Termin składania karty zgłoszenia wraz z zaświadczeniem/zaświadczeniami o zatrudnieniu
w dyżurującej placówce trwa od 8 maja 2023 r. do 19 maja 2023 r. w dniach i godzinach
określonych przez dyżurujące placówki.
2. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur zostanie podana do publicznej wiadomości w
dniu 26 maja 2023 r.
3. Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego jest wniesienie opłaty za żywienie
w okresie dyżuru wakacyjnego (stawka dzienna obowiązująca w danej placówce za każdy
zadeklarowany dzień pobytu na dyżurze) do 9 czerwca 2023 r., na rachunek bankowy podany
na stronie internetowej placówki, do której będzie uczęszczało dziecko.
4. W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym
w przedszkolu/szkole, imię i nazwisko dziecka”.
5. Brak wniesienia opłaty w terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym
przedszkolu/szkole podstawowej.
6. Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie ogłoszona (poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w danej placówce) w dniu 16 czerwca 2023 r.
§ 5.
Kartę zgłoszenia dziecka do dyżurującego przedszkola lub szkoły podstawowej rodzice
pobierają w macierzystej placówce -karta musi być ostemplowana przez placówkę
macierzystą.
§ 6.
Ilość miejsc w przedszkolu/szkole podstawowej dyżurującym określa dyrektor placówki
uwzględniając realne możliwości organizacyjne placówki.
§ 7.
Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego
w § 4 terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji
dyrektora dyżurującej placówki.
§ 8.
Opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole poza czas przeznaczony na zapewnienie
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzic jest zobowiązany uiścić w ostatnim dniu
obecności dziecka w przedszkolu dyżurującym.
§ 9.
Dyrektor placówki pełniącej dyżur wakacyjny zapoznaje rodziców dzieci innego
przedszkola/szkoły podstawowej z zapisami procedury przyprowadzania i odbierania dzieci
z placówki do dnia rozpoczęcia dyżuru wakacyjnego.
§ 10.
W kwestiach nieregulowanych niniejszymi zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego
obowiązują przepisy zawarte w statutach oraz regulaminach danej placówki.

 

 

Już 1 kwietnia 2022 r. startuje pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Sulejówek.

Budżet Obywatelski to proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych. To mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji, a w dalszej kolejności poddawane pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. W efekcie, najwyżej ocenione propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu. W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane zarówno projekty inwestycyjne (m.in. budowa, modernizacja, przebudowa, rozbudowa obiektów budowlanych i innych elementów infrastruktury) jak i nieinwestycyjne (m.in. o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym, sportowym, kulturalnym, społecznym, ekologicznym).

Kwota budżetu obywatelskiego w roku 2023, stanowiąca 0,15% wydatków Miasta zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, wynosi 230.233,00 zł.

Szczegóły dotyczące budżetu obywatelskiego Miasta Sulejówek, wzory dokumentów oraz zasad zgłaszania projektów zostały umieszczone na stronie https://sulejowek.budzet-obywatelski.org

Serdecznie zapraszamy do udziału w I edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Sulejówek.

 

 

Pozdrawiam serdecznie,
Anna Rosa


Urząd Miasta Sulejówek