Zapraszamy również na naszą oficjalną stronę facebook: 

/mp2sulejowek

 

 

 Informacja o zapisie dziecka na dyżur wakacyjny
do Miejskiego Przedszkola nr 2
w Sulejówku w roku szkolnym 2021/2022W roku szkolnym 2021/2022 Miejskie Przedszkole nr 2 w Sulejówku pełni dyżur wakacyjny, wyłącznie dla dzieci obojga rodziców pracujących, bądź pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko
w okresie od 01.07.2022 r. do 15.07.2022 r.

Miejskie Przedszkole kwalifikuje dzieci na dyżur wakacyjny na podstawie
Zarządzenia NR.BBM.0050.181.2021 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 4 listopada 2021 roku.

Aby zapisać dziecko na dyżur należy:

 • Przynieść wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka na dyżur, wraz z zaświadczeniami z pracy obojga rodziców,  lub zaświadczeniem z pracy samotnego rodzica oraz podpisanym oświadczeniem
  o zapoznaniu się z zasadami przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola i zapoznaniu się
  z procedurami bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sulejówku w okresie , Covid-19 (
  dokumenty dostępne na stronie internetowej w zakładce dokumenty). Kartę wraz z załącznikami prosimy przynieść w zaklejonej kopercie i złożyć do oznaczonego pojemnika, znajdującego się w holu, przy wejściu głównym. W dniach od 09.05.2022r. do 20.05.2022r. (liczba miejsc ograniczona
  w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc liczy się kolejność zgłoszeń).Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur zostanie wywieszona w przedszkolu w dniu 27 maja 2022 r.

 • Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego jest wniesienie opłaty za żywienie
  w okresie dyżuru wakacyjnego (stawka dzienna – 9 zł, za każdy zadeklarowany dzień pobytu na dyżurze) do 10 czerwca 2022 r., na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Halinowie, oddział
  w Sulejówku, 
  nr: 78 8019 0000 2005 8006 1427 0002.

 Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie wywieszona w przedszkolu w dniu 17 czerwca 2022 r.

 • Rodzice dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 2 mogą również skorzystać, z dyżuru wakacyjnego w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Sulejówku, które będzie otwarte w dniach 18.07.2022 r. do 29.07.2022 r. Aby zapisać dziecko na dyżur wakacyjny do Przedszkola nr 1 należy dostarczyć tam drugi komplet dokumentów.

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr. BBM.0050.181.2021

Burmistrza Miasta Sulejówek

z dnia 4 listopada 2021 r.

 

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek
w roku szkolnym 2021/2022

§ 1.

1. Przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych jako placówki nieferyjne funkcjonują przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkoli i rady rodziców oraz dyrektora szkoły podstawowej i rady rodziców.

 

2. Przerwy w działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacyjnym związane są z prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego, którego wymiar określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi.

 

3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych od września do czerwca. W okresie wakacyjnym przedszkola oraz szkoły podstawowe zapewniają jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci rodziców pracujących.

 

4. Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej co najmniej 1 miesiąc.

 

§ 2.

1. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek.

 

2. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują i nie korzystają w tym czasie z urlopu wypoczynkowego lub wychowawczego i tym samym nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom.

 

§ 3.

1.Warunkiem zakwalifikowania dziecka na dyżur wakacyjny jest dostarczenie zaświadczeń z pracy
o zatrudnieniu oraz dostarczenie do przedszkola lub szkoły podstawowej w odpowiednim terminie karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny, stanowiącej załącznik do niniejszych zasad organizacji dyżuru wakacyjnego.

 

2. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc w przedszkolu/szkole podstawowej, o przyjęciu do dyżurującej placówki decyduje kolejność złożenia karty zgłoszenia dziecka.

 

§ 4.

1.Termin składania karty zgłoszenia wraz z zaświadczeniem/zaświadczeniami o zatrudnieniu w dyżurującej placówce
trwa od 9 maja 2022 r. do 20 maja 2022 r. w dniach i godzinach określonych przez dyżurujące placówki.

 

2. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 27 maja 2022 r.

 

3. Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru wakacyjnego (stawka dzienna obowiązująca w danej placówce za każdy zadeklarowany dzień pobytu na dyżurze) do 10 czerwca 2022 r., na rachunek bankowy podany na stronie internetowej placówki, do której będzie uczęszczało dziecko.

 

4. W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym w przedszkolu/szkole, imię
i nazwisko dziecka”.

 

5. Brak wniesienia opłaty w terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/szkole podstawowej.

 

6. Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie ogłoszona (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w danej placówce) w dniu 17 czerwca 2022 r.

 

§ 5.

Kartę zgłoszenia dziecka do dyżurującego przedszkola lub szkoły podstawowej rodzice pobierają w macierzystej placówce -karta musi być ostemplowana przez placówkę macierzystą.

 

 

§ 6.

Ilość miejsc w przedszkolu/szkole podstawowej dyżurującym określa dyrektor placówki uwzględniając realne możliwości organizacyjne placówki.

 

§ 7.

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego w § 4 terminu, może nastąpić
w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującej placówki.

 

§ 8.

Opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzic jest zobowiązany uiścić w ostatnim dniu obecności dziecka w przedszkolu dyżurującym.

 

§ 9.

Dyrektor placówki pełniącej dyżur wakacyjny zapoznaje rodziców dzieci innego przedszkola/szkoły podstawowej
z zapisami procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki do dnia rozpoczęcia dyżuru wakacyjnego.

 

§ 10.

W kwestiach nieregulowanych niniejszymi zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego obowiązują przepisy zawarte
w statutach oraz regulaminach danej placówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Składanie przez rodziców kart o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole wraz z załącznikami.

od 09.05.2022 r.
do 20.05.2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych
i dzieci niezakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

dnia 27.05.2022 r.

 

Potwierdzenie miejsca -wniesienie opłaty za żywienie
w okresie dyżuru wakacyjnego.

do 10.06.2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych na dyżur wakacyjny.

dnia 17.06.2022 r.

 

SKŁADANIE KART NA DYŻUR WAKACYJNY

od 09.05.2022 r. do 20.05.2022 r.

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK 7:00- 8.50, 14:45-17:00

Zachęcamy do pobierania kart i oświadczenia ze strony internetowej przedszkola.

Kartę wraz z załącznikami prosimy przynieść w zaklejonej kopercie i złożyć do oznaczonego pojemnika, znajdującego się w holu, przy wejściu głównym.

Kontakt z dyrektorem i osobiste złożenie możliwe
po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (22 7835024 w. 11).

UWAGA: PROSIMY SKŁADAĆ TYLKO KOMPLET DOKUMENTÓW

NIE MA MOŻLIWOŚCI DONOSZENIA ZAŁĄCZNIKÓW.

 

 

Już 1 kwietnia 2022 r. startuje pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Sulejówek.

Budżet Obywatelski to proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych. To mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji, a w dalszej kolejności poddawane pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. W efekcie, najwyżej ocenione propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu. W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane zarówno projekty inwestycyjne (m.in. budowa, modernizacja, przebudowa, rozbudowa obiektów budowlanych i innych elementów infrastruktury) jak i nieinwestycyjne (m.in. o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym, sportowym, kulturalnym, społecznym, ekologicznym).

Kwota budżetu obywatelskiego w roku 2023, stanowiąca 0,15% wydatków Miasta zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, wynosi 230.233,00 zł.

Szczegóły dotyczące budżetu obywatelskiego Miasta Sulejówek, wzory dokumentów oraz zasad zgłaszania projektów zostały umieszczone na stronie https://sulejowek.budzet-obywatelski.org

Serdecznie zapraszamy do udziału w I edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Sulejówek.

 

 

Pozdrawiam serdecznie,
Anna Rosa


Urząd Miasta Sulejówek