INFORMACJA

dotycząca zapisu dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 2

w Sulejówku na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe U. z 2021 r., poz. 1082, poz. 762

 • Uchwała Nr XVIII/181/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz
  z liczbą punktów, na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • Zarządzenie Nr. BBM.0050.14.2022 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 24 stycznia 2022 r.

 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI    OKREŚLA ZARZĄDZENIE NR.BBM 0050.14.2022 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK  Z DNIA 24 STYCZNIA 2022 R.

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 1.

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,  oddziału przedszkolnego w szkole wraz z załącznikami.

od 28.02.2022 r.
do 18.03.2022 r.

od 31.05.2022 r. 
do 3.06.2022 r.

 2.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnych – pierwszy i drugi etap rekrutacji.

do dnia 25.03.2022 r.

do dnia 8.06.2022 r.

  3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

dnia 30.03.2022 r.   
o godz. 15.00

dnia 13.06.2022 r.   
o godz. 12.00

 4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 30.03.2022 r.
do 8.04.2022 r.

od 13.06.2022 r.
do 20.06.2022 r.

 5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

dnia 20.04.2022 r.   
o godz. 12.00

dnia 22.06.2022 r.
o godz.12.00

 PROCEDURA REKRUTACJI

 1. Rodzice dzieci, którzy chcą zapisać dziecko do Miejskiego Przedszkola nr 2 składają wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami(wniosek dostępny w placówce i na stronie internetowej)    

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 

 1. Wniosek, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego. We wniosku należy określić kolejność wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Jeżeli wnioskodawca korzysta z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest złożyć wniosek z załącznikami w każdej wybranej placówce.

 1. Komisja rekrutacyjna przeprowadza I etap postępowania rekrutacyjnego, podczas którego dokonuje weryfikacji wniosków i kwalifikuje do przedszkola dzieci spełniające kryteria określone
  w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe U. z 2021 r., poz. 1082, poz. 762
 • Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność
  z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wszystkie kryteria ustawowe mają jednakową wartość punktową.

Lp.

Kryterium

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

3.

Niepełnosprawność

jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

4.

Niepełnosprawność

obojga rodziców kandydata

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub  o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ((Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

5.

Niepełnosprawność

rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie  z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg  z dokumentu  kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie  z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 1. Jeżeli nadal są wolne miejsca w przedszkolu komisja rekrutacyjna przeprowadzi II etap postępowania rekrutacyjnego, podczas którego dokonuje weryfikacji wniosków i kwalifikuje do przedszkola dzieci spełniające kryteria przyjęte 
  Uchwałą Nr XVIII/181/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 2. Kryteria wraz z liczba punktów ustalone Uchwałą Nr XVIII/181/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. dla II etapu postępowanie rekrutacyjnego, do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sulejówek.

Lp.

Kryterium

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

 

Droga dziecka 3 letniego z domu lub rodzica
z miejsca pracy, do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole przyjmującego dzieci w tym wieku.

– 5 punktów

Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania, zaświadczenie z pracy rodzica, ze wskazanym miejscem wykonywania pracy.

2.

 

Dziecko, którego oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują w pełnym wymiarze czasu, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze czasu, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko*

– 5 punktów

 

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu

w pełnym wymiarze czasu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze czasu, zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja  
z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

3.

 

Dziecko, którego jeden rodzic/opiekun prawny pracuje w pełnym wymiarze czasu, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze czasu, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

– 2 punkty

 

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze, zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie
o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

 

4.

 

Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Sulejówku i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych dla Miasta Sulejówek

– 3 punkty

 

Zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania opatrzone prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania wraz z  urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania

o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), zawierające miejsce zamieszkania rodziców kandydata.

 

5.

 

Dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny, rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola, lub rodzice zgłaszają na raz w rekrutacji więcej niż 1 dziecko  – 2 punkty

 

Kopie orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora,  poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata; zaświadczenie wydane przez MOPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta, oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przyszłym roku drugiego dziecka, lub o zgłoszeniu na raz więcej niż jednego dziecka.

 

6.

 

Dochód na osobę w rodzinie dziecka:

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  - 6 pkt.

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Wzór:

                 

 

 

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę

w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

 

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

      - żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

     - zwrócić się do Burmistrza Miasta, z wnioskiem o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 1. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatruje wniosek nie uwzględniając danego kryterium.
 2. Złożenie podpisanego wniosku przez rodzica o przyjęcie dziecka do przedszkola, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 3. Dokumenty o których mowa w pkt. 2 i 3 kryteria ustalone Uchwałą Rady Miasta Sulejówek składane są w oryginale, w przypadku PIT-u dokument ten należy złożyć w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 4. W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Postępowanie odwoławcze

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (a nie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych tj. od 20. 04. 2022 r. )

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

SKŁADANIE WNIOSKÓW od 28.02.2022 r. do 18.03.2022 r.

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK 7:00- 8.50, 14:45-17:00

Ze względu na obowiązujące procedury związane z sytuacją epidemiologiczną i ograniczoną możliwością przyjmowania interesantów, zachęcamy do pobierania wniosków i załączników
ze strony internetowej przedszkola.

Wniosek wraz z załącznikami prosimy przynieść w zaklejonej kopercie i złożyć do oznaczonego pojemnika,
znajdującego się w holu, przy wejściu głównym.

Kontakt z dyrektorem i osobiste złożenie wniosku możliwe  po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (22 7835024 w. 11).

UWAGA: PROSIMY SKŁADAĆ TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI

NIE MA MOŻLIWOŚCI DONOSZENIA ZAŁĄCZNIKÓW.

DOKUMENTY  DO  POBRANIA

Wniosek

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI.

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU